บทสรุปผู้บริหารผลวิเคราะห์การรับฟังความคิดเห็น ต่อ ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ