กระตุกต่อมคิด : กระจายอำนาจแล้ว ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ
นพ.อำนวย กาจีนะ, นายโชคชัย เดชอมรธัญ, รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, นพ.สุธี ฮั่นตระกูล, ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
เอกสารแนบ
หมวดหมู่เนื้อหา
Misc
Parallel sessions 202:10.30