ภาษาไทย English

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคาใน วันที่ 18 เมษายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง