ภาษาไทย English

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 12/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง