ภาษาไทย English

TOR และราคากลาง ของงานจ้างจัดเวที “สช.เจาะประเด็น” ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “ล้นตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลา ‘สแกน’ กำลังคนด้านสุขภาพ” โดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR และราคากลาง ของงานจ้างจัดเวที “สช.เจาะประเด็น” ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง “ล้นตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลา ‘สแกน’ กำลังคนด้านสุขภาพ” โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง