ภาษาไทย English

เปรียบเทียบราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 – 12 เมษายน 2560 (ระยะเวลา 14 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคาในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง