ภาษาไทย English

TOR และราคากลาง ของงานจ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา (4PW) ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีตกลงราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จ้างผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา (4PW) ผ่านสื่อวิทยุ นั้น ด้วยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง