ภาษาไทย English

TOR และราคากลาง ของงานจ้างผลิตจดหมายข่าวออนไลน์ ด้วยวิธีตกลงราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างผลิตจดหมายข่าวออนไลน์ ด้วยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง