ภาษาไทย English

ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง ผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic (ครั้งที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 11/2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic (ครั้งที่ 2) กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง