ภาษาไทย English

TOR และราคากลาง ของงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ สูงวัยไม่ไกลตัว โดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR และราคากลาง ของงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ สูงวัยไม่ไกลตัว โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง