ภาษาไทย English

TOR และราคากลาง ของงานจ้างผู้ประสานงาน โดยวิธีตกลงราคา

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างผู้ประสานงาน โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง