ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ

 

การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

 1. ประเภทและสาขาที่รับสมัคร
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิ  แบ่งเป็น  6 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ 2) ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  3) ด้านสื่อสารมวลชน   4) ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น  5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ 6) ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  2. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ
  3. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข
  4. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่ดำเนินงานด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านสตรี ด้านคนพิการ ด้านผู้สูงอายุ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
  5. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
  6. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน
  7. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน
  8. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้


 1. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  ในประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร ในเขตพื้นที่ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
 2. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในประเภทอื่นๆ คือ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน  ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร ในเขตพื้นที่ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
  • เป็นผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 3. กำหนดการรับสมัคร
  • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560( ขยายเวลารับสมัครจนถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) อ่านประกาศขยายระยะเวลา
  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560( ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อเป็น วันที่ 13-17 มีนาคม 2560) อ่านประกาศขยายระยะเวลา)
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน วันที่ 18 มีนาคม 2560( ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯเป็น วันที่ 20 พฤษภาคม 2560) อ่านประกาศขยายระยะเวลา)
 4. การขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และสถานที่ส่งเอกสารการสมัคร
 • สามารถ download แบบฟอร์มการสมัคร (ที่ด้านล่างของหน้านี้) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th
 • หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โทร. 02-832-9090 หรือศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศ
  1. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 13 เขต
   1. ภาคเหนือ
    • เขต 1 เลขที่ 6 อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถนนมหิดล ต.สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
            หมายเลขโทรศัพท์ 088-252-7686
    • เขต 2 เลขที่ 118 อาคารที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง
            จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 081-3248211
    • เขต 3 เลขที่ 516/41 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
            หมายเลขโทรศัพท์ 084-5733259
   2. ภาคกลาง
    • เขต 4   เลขที่ 65/3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
            หมายเลขโทรศัพท์ 092-869-9442
    • เขต 5   เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ชั้น 3  ถ.สมุทรศักดารักษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง 
            จ.ราชบุรี  70000
            หมายเลขโทรศัพท์ 085-9058067 หมายเลข 061-029-7449 และหมายเลข 061-026-6294
    • เขต 6   เลขที่ 115 อาคารพลาซ่า ชั้น 2 ซอยศูนย์การค้า สาย 4 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเชิงเนิน 
                 อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000  หมายเลขโทรศัพท์ 081-996-4676 และ  061-838-0266
   3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    • เขต 7   เลขที่ 356/1 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ. มิตรภาพ ต. เมืองเก่า อ. เมือง
            จ.ขอนแก่น 40000  หมายเลขโทรศัพท์ 091-051-0560
    • เขต 8   เลขที่ 2 อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
                 หมายเลขโทรศัพท์  089-710-5555
    • เขต 9   เลขที่ 154/1อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนมนัส ต.ในเมือง อ.เมือง
            จ.นครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 087-082-1278
    • เขต 10 เลขที่ 145 ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์ ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
            34000  หมายเลขโทรศัพท์ 081-548-2413
   4. ภาคใต้
    • เขต 11 เลขที่ 91 หมู่ 1 ชั้น 10 อาคารพีซีทาวเวอร์ ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง
            จังหวัดสุราษฏร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 089-466-8562 และ 081-979-0292
    • เขต 12 เลขที่ 73 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                 90110 หมายเลขโทรศัพท์  074-221286 หรือ 086-489-2086
   5. เขต 13 กรุงเทพมหานคร  เลขที่ 88/29 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2832-9084 ถึง 5