ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552