ภาษาไทย English

วีดีทัศน์แนะนำสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 
Info Graphic ประกอบการจัดประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่9 เพื่ออธิบายกระบวน เพื่อให้ได้ข้อเสนอนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ - เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม - เป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทาง นโยบาย - เป็นกระบวนการการทำงานโดยยึดหลัก สามเหลี่ยมขเยื่อนภูเขา โดยใช้พลังทางความรู้ พลังทางสังคม พลังทางภาครัฐและการเมือง โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งหวังจะมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 2. มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 3. เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 4. มีข้อเสนอที่สอดคล้องกับ ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ และกรอบทิศทางนโยบาย ทั้งในระดับ พื้นที่ ระดับชาติ และระดับ สากล โดยการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะแต่งตั้งคณะ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกรับผิดชอบ ที่สามารถแต่งตั้ง อนุกรรมการ และกลไก อื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมด้วยกระบวนการดังนี้ 1. เปิดรับประเด็น ตลอดทั้งปี จากหลากหลายช่องทาง แบ่งเป็นประเด็นที่เสนอตามปกติ และประเด็นปัญหาเร่งด่วน 2. การพิจจารณาคัดเลือกประเด็น โดยพิจจารณาจาก - ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ความรุนแรงต่อผลกระทบของสุขภาพ - ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธาณะ - ประเด็นที่มีแนวโน้มผลักดัน เข้าเป็นนโยบายและส่งผลต่อเนื่องในทางปฎิบัติได้ 3. การประกาษระเบียบวาระการประชุมต่อสาธารณะ 4. การพัฒนาเอกสาร ความเป็นมาและข้อเสนอทางนโยบาย 5. การรับฟังข้อเสนอ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรัปปรุว เพื่อพิจจารณา 6. การประชุมพิจจารณา หาข้อสรุปต่อข้อเสนอนโยบาย 7. ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)