กรรมการสุขภาพแห่งชาติกดปุ่มสรรหา ๑๓ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเป็น “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ทั้ง ๑๓ เขตพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร มุ่งให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ เอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพ คาดได้ครบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก่อนเริ่มเดินหน้าเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเต็มรูปแบบเดือนมีนาคมปีหน้า
 
   การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกรรมการ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
 
   พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) โดยมี นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยะไพศาลเจริญ อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม นักกฎหมาย และผู้แทนของหน่วยงานหลักด้านสุขภาพ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สรรหา “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ในเขตพื้นที่ ๑-๑๓ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีภายใน ๖๐ วัน ดังนั้น การสรรหา กขป. เพื่อมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จึงต้องเดินหน้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 
   “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง ๑๓ เขต มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งจะเป็นกลไกใหม่ที่จะบูรณาการการทำงานแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละเขตอย่างสอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ เน้นทำงานแบบ สานพลัง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้การสรรหา กขป. ต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวางแผนเริ่มดำเนินการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชนอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป”
 
   สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบด้วย นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยะไพศาลเจริญ เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายเจษฎา มิ่งสมร ทั้ง 2 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการสรรหา กขป. ในเขตพื้นที่นำร่องมาก่อน นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, ผู้แทนกรุงเทพมหานคร, นายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช., นายแทพย์บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. และนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
 
   นอกจากนี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยังได้เห็นชอบ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดที่มา และองค์ประกอบของกรรมการ กขป. เขตพื้นที่ ๑-๑๒ และ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กรรมการผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม สถานพยาบาลเอกชน ร้านยา ตลอดจนผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม อาทิ ด้านเด็ก สตรี คนพิการ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ โดยมีแนวทางการสรรหาใน ๔ วิธีการหลัก คือ ๑.การเสนอชื่อผู้แทนของหน่วยงานรัฐ ๒.การเลือกกันเองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท ๓.การคัดเลือกผู้แทนเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในกลุ่มของหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมและ ๔.การสรรหา ซึ่งจะมี ๒ วิธีย่อย คือ จัดให้มีการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ และการพิจารณาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ
 

ท่านสามารถดูภาพที่เหลือโดยกดที่นี่

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143