สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1