ประเทศไทยปักธงนำบนเวทีโลกเคลื่อนแนวคิด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

      ประเทศต่างๆ ใน เวทีระดับโลก ปรบมือชื่นชมและยอมรับความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อน "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" ของไทย ที่มุ่งผลักดันแนวคิด"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" (Health in All Policies) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่สมัชชาอนามัยโลก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอกลไกประชารัฐ และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นตัวอย่างกลไกสร้างความตื่นรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ขณะที่ในเวทีสร้างเสริม สุขภาพนานาชาติ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอรูปธรรมงานของ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกถักทอความรับผิดชอบระบบสุขภาพของทุกภาคส่วนอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: