คสช.ไฟเขียวร่างรธน.เพิ่มมิติ'สุขภาพจิต'

นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบร่างรัฐธรรม นูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญ ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานได้เสนอ ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพิ่มมิติของ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: