ใครเป็นใครใน สช

นายพลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นายประทีป ธนกิจเจริญ
ที่ปรึกษา
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ
นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง

นายสุรพงษ์ พรมเท้า
รองเลขาธิการ
นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
นายอนิรุทธิ์ เตชะอุบล
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางนิรชา อัศวธีรากุล
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม