ใครเป็นใครใน สช

นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ที่ปรึกษา
นายชูชัย ศุภวงศ์
ที่ปรึกษา
นายศุมล ศรีสุขวัฒนา
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
ที่ปรึกษา
นายปรีดา แต้อารักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
นายจารึก ไชยรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
นางนาตยา พรหมทอง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
นางจุฑามาศ โมฬี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
ผู้ตรวจสอบภายใน