ภาษาไทย English

ใครเป็นใครใน สช

นายพลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นายพลากร วงศ์กองแก้ว
ที่ปรึกษา
นายประทีป ธนกิจเจริญ
ที่ปรึกษา
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ

- รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม

นายสุรพงษ์ พรมเท้า
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (สพ.)

นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
นายนิติธร ธนธัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ
นายทรงพล ตุละทา
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสิริกร เค้าภูไทย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคกลาง
นายจารึก ไชยรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคใต้
นางสาวฐิติพร คหัฎฐา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ กรุงเทพมหานคร
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานสานสัมพันธ์เครือข่ายต่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร
นางกันทิมา เพชรคง
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม