ใครเป็นใครใน สช

นายพลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นายประทีป ธนกิจเจริญ
ที่ปรึกษา
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ

- รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
- รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง

นายสุรพงษ์ พรมเท้า
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (สพ.)

นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
นางสาวฐิติพร คหัฎฐา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะฯ กรุงเทพมหานคร
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวกันทิมา เพชรคง
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม