ภาษาไทย English

ใครเป็นใครใน สช

นายพลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ

- รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม

นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ

- รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการ
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (สพ.)

นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางนิรชา อัศวธีรากุล
รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
นายนิติธร ธนธัญญา
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ
นายทรงพล ตุละทา
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสิริกร เค้าภูไทย
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคกลาง
นายจารึก ไชยรักษ์
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคใต้
นางสาวฐิติพร คหัฎฐา
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ กรุงเทพมหานคร
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานสานสัมพันธ์เครือข่ายต่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร