ภาษาไทย English

ใครเป็นใครใน สช

นายพลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นายประทีป ธนกิจเจริญ
ที่ปรึกษา
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
รองเลขาธิการ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการ

- รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
- รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ

นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง

นายสุรพงษ์ พรมเท้า
รองเลขาธิการ

- รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ (สพ.)

นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะฯ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(ผู้ช่วยเลขาธิการ)
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
นายนิติธร ธนธัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคเหนือ
นายทรงพล ตุละทา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวสิริกร เค้าภูไทย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคกลาง
นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ภาคใต้
นางสาวฐิติพร คหัฎฐา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ กรุงเทพมหานคร
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวกันทิมา เพชรคง
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม