ใครเป็นใครใน สช

นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ที่ปรึกษา
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
ที่ปรึกษา
นายปรีดา แต้อารักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
นายอนิรุทธิ์ เตชะอุบล
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางนิรชา อัศวธีรากุล
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน