ใครเป็นใครใน สช

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง
นางสาวทีพิชา โปษยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ

- ผู้ช่วย สำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง

นายอนุศักดิ์ สุภาพร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
นายอนิรุทธิ์ เตชะอุบล
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางนิรชา อัศวธีรากุล
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
นางสาวณนุต มธุรพจน์
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายสัณหกิจ รัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม