รายงานขอจ้าง งานจ้างทำเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์(E-learning) ความรู้เรื่อง Living will สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข : วิธีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ (Living will) ในผู้ป่วยและประชาชนและการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของผู้ป่วยและประชาชนในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รูปภาพ