ประกาศ รายชื่อรับสมัครงาน 29/07/58 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครพนักงานโครงการเพื่อปฏิบัติงานสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นั้นบัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก (ดูเอกสารแนบด้านล่าง)

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว