สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
โควิด-19 ภาพสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง (กทม.)

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน ไทยถึงจุดนี้แล้วจริงๆ เมื่อการระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ระลอกที่สี่จากไวรัสสายพันธุ์เดลตา (พบที่อินเดียประเทศแรก) ผู้ติดเชื้อรายใหม่กำลังไต่ระดับใกล้หลักหมื่นคนต่อวัน ผู้เสียชีวิตอาจมากกว่าวันละหนึ่งร้อยคนในอีกไม่นาน เตียงรับโควิดของ รพ. ในกรุงเทพฯ เต็มแล้ว และในเมืองใหญ่คงทยอยเต็มในเร็วๆ นี้ ทางออกที่ประชาชนได้รับการสื่อสารขณะนี้คือทุกคนต้องระวังดูแลสุขภาพทั้งตัวเองและครอบครัว

ความสำเร็จขององค์กร 2563

มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
8เรื่อง
มีนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่
56เรื่อง
มีกลไกบูรณาการจังหวัด
29จังหวัด
มีธรรมนูญสุขภาพตำบล
1030ฉบับ
มีองค์ความรู้และนวัตกรรม
14เรื่อง
มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
5เรื่อง