ภาษาไทย English

เกาะข่าว สช

   NCITHS ห่วงปัญหาผูกขาดสิทธิบัตรยาของบริษัทยาต่างชาตินานถึง ๒๐ ปี และ Evergreening patent หลังผลศึกษาพบส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและผู้บริโภค ต้องซื้อยาในราคาแพง...

บอร์ดภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ที่ประชุมคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ มีมติเห็นชอบคัดเลือก “หมอขาว” วัย ๘๑ ปี เป็นหมอไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จากผลงานดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตลอด ๔๑ ปี สุดเจ๋ง! “ยาประสะน้ำนมหญิงหลังคลอด”...

การประชุม  ยกระดับ HIA สู่การเป็นเครื่องมือระดับชาติ

   เครือข่ายนักวิชาการ ‘HIA Consortium’ จากทั่วทุกสารทิศร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแนวทางพัฒนา HIA ใน ๓ ประเด็น ‘หลักสูตรการเรียนการสอน-ชุดความรู้-การพัฒนาหน่วยงานและบุคคล’...

   แนวปฏิบัติตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทำเป็น “คู่มือ” และมีการพัฒนาเนื้อหามาอย่างต่อเนื่อง...

รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติห่วงมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายสั่งไม่แบนสารเคมีเกษตร ๓ รายการ ส่งผลกระทบนโยบายด้านสุขภาพและทำให้ผู้บริโภคต้องหันมาพึ่งตนเองเป็นหลัก...

สช. จับมือภาครัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

   วันนี้ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “...

สช. โบกธงปฏิรูปสังคมสร้าง ‘ชุมชนเข้มแข็ง’

   เวทีคิกออฟขับเคลื่อนปฏิรูปชุมชนคึกคัก เครือข่ายทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ คนเข้าร่วม หมอประเวศแนะดึงศักยภาพผู้นำชุมชน ๔ ล้านคนทั่วประเทศทำงานร่วมภาครัฐ ตั้งเป้าชุมชนเข้มแข็ง ๘ ด้าน...

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

   คจ.สช. ประกาศ ๒ ประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ หวังปลุกกระแสสังคมตื่นตัวปรับพฤติกรรมป้องกันโรค NCDs และพัฒนาพื้นที่สาธารณะสอดรับมติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม...

สช.ตกลงความร่วมมือยกระดับระบบบริการ

   ๕ องค์กรภาครัฐและวิชาการร่วมลงนาม MOU จัดทำนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย หวังรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น...

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

   วงถกคณะอนุกรรมการวิชาการระดมสมองจัดลำดับความสำคัญ ๑๕ ประเด็นร้อนจากข้อเสนอภาคีเครือข่าย ก่อนเปิดฉากอภิปรายเข้ม “ร่อนตะแกรง” ประเด็นที่มีศักยภาพที่สำคัญและปั้นได้ และเห็นชอบ ๒ ระเบียบวาระ “...

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

   วงถกคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เห็นพ้อง “เมืองทองธานี” มีข้อจำกัดจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เสนอใช้ “ศูนย์ราชการฯ” แทน คาดดึงภาคราชการมีส่วนร่วม...

สช. องค์กรธรรมาภิบาล

   เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.)...

หน้า