ภาษาไทย English

เกาะข่าว สช

คมส. ใส่เกียร์ห้าเร่งขับเคลื่อนมติสมัชชา

   ที่ประชุม คมส. คัดเลือกมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องขับเคลื่อนแบบ Quick Win มุ่งเห็นผลเร็ว อาทิ กรณีเด็กไทยกับไอที อาหารกลางวันในโรงเรียน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และน้ำดื่มปลอดภัย พร้อมเปิดตัว “...

พระธรรมทายาท กระจาย 5 ภูมิภาค

   สช. หนุนพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ บุกเบิกงานสร้างสุขภาวะทั่วประเทศ ศ.นพ.ประเวศ ชี้วัด 4 หมื่นแห่ง พระ 3 แสนรูป คือทุนทางสังคมยิ่งใหญ่ ควรเชื่อมโยงกับผู้นำชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ขณะที่พระต้นแบบ 5...

การตัดสินใจบนเส้นด้ายของชีวิต

   ปัจจุบันเกิดวิวาทะเกี่ยวกับ “เครื่องช่วยหายใจ” เนื่องจากบางส่วนมองว่าเครื่องช่วยหายใจคือ สัญลักษณ์ของการรักษาชีวิตผู้ป่วย หากถอดเครื่องเมื่อไหร่ผู้ป่วยจะตาย...

สช.สนับสนุน ธรรมนูญสุขภาพทุกศาสนา

   สช. ขยายวงภาคีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ประสานผู้นำ 5 ศาสนาใช้ ‘ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ’ เป็นแม่แบบ พร้อมรับฟังความเห็นทั่วประเทศ...

สช.เร่งสกัด มะเร็งลำไส้ใหญ่

   จับตาสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง หลังพบสถิติผู้ป่วยประเทศไทยรั้งอันดับ 5 ของโลก ระบุหากไม่มีนโยบายการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่อย่างจริงจัง จํานวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า...

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง esports

   สช. จัดเวทีรับฟังทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญหา ‘อีสปอร์ต’ วางแผนพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะ รองผู้ว่า กกท. หวังสร้างอนาคตเด็กรุ่นใหม่ ควบคู่แก้ปัญหาติดเกม ด้านนักวิชาการห่วงกระทบสุขภาวะ...

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ประกาศนำประเด็น “อีสปอร์ตกับสุขภาวะ” เข้าเป็นระเบียบวาระใหม่ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายปีนี้ หวังกระตุกสังคมรู้เท่าทัน...

   NCITHS ห่วงปัญหาผูกขาดสิทธิบัตรยาของบริษัทยาต่างชาตินานถึง ๒๐ ปี และ Evergreening patent หลังผลศึกษาพบส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและผู้บริโภค ต้องซื้อยาในราคาแพง...

บอร์ดภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ที่ประชุมคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ มีมติเห็นชอบคัดเลือก “หมอขาว” วัย ๘๑ ปี เป็นหมอไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จากผลงานดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตลอด ๔๑ ปี สุดเจ๋ง! “ยาประสะน้ำนมหญิงหลังคลอด”...

การประชุม  ยกระดับ HIA สู่การเป็นเครื่องมือระดับชาติ

   เครือข่ายนักวิชาการ ‘HIA Consortium’ จากทั่วทุกสารทิศร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแนวทางพัฒนา HIA ใน ๓ ประเด็น ‘หลักสูตรการเรียนการสอน-ชุดความรู้-การพัฒนาหน่วยงานและบุคคล’...

   แนวปฏิบัติตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทำเป็น “คู่มือ” และมีการพัฒนาเนื้อหามาอย่างต่อเนื่อง...

รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติห่วงมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายสั่งไม่แบนสารเคมีเกษตร ๓ รายการ ส่งผลกระทบนโยบายด้านสุขภาพและทำให้ผู้บริโภคต้องหันมาพึ่งตนเองเป็นหลัก...

หน้า