ภาษาไทย English

เกาะข่าว สช

   เวที Health System Watch ผนึกทุกหน่วยงาน ร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ‘โรคเบาหวาน’ พบสถิติคนไทยป่วยพุ่งถึง ๔.๒ ล้านคน แต่กว่าครึ่งยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เสี่ยงเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนทั้งตา...

   ๑๖ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จัดทำข้อเสนอเพื่อการรองรับสังคมสูงวัย เน้นเตรียมคน-สร้างระบบรองรับ ดึงแรงงานนอกระบบออมเงินตั้งแต่หนุ่มสาว สร้างหลักประกันยามชราภาพ...

   อีก 4 ปี ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ พบแรงงานไทย 63% ขาดหลักประกันรายได้ยามเกษียณ เปิดกับดักมนุษย์เงินเดือนเสี่ยงเงินไม่พอใช้ยามชรา ด้าน 16 องค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ....

   ที่ประชุม คจ.สช. เห็นชอบรูปแบบจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานถึง ๕,๐๐๐ คน โฟกัสความสำเร็จของเครื่องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐...

   เดินหน้ากระบวนการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั่วประเทศ เริ่มคิกออฟจากผู้แทนสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข คาดได้รายชื่อ กขป. ทั้งคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งได้ภายใน ๑๙ พ.ค....

   บอร์ดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เดินเครื่อง ๒ พื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงรายและอุดรธานี เน้นให้ความสำคัญสมุนไพร ตำรับยาโบราณ แพทย์แผนไทย เชื่อมโยง ทีม ‘หมอครอบครัว’...

    นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ ๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๐ ที่ผ่านมา...

   เลขาธิการ สช. นำบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปฏิญาณตนขอเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส วางกฎเหล็ก ๙ ข้อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต...

    เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารว่างให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา...

   สช. จุดประกายสารคดีโทรทัศน์รูปแบบใหม่ สร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากคนต้นแบบ ชุมชน และพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จจากการนำเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐...

    วันนี้ ๑๐ ม.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่รายการโทรทัศน์ รายการ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” ร่วมกับ บริษัท...

   ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศเดินหน้า น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลักดันการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน...

หน้า