รัฐบาล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

นโยบาย รมต. สา’สุขที่ทันยุคสมัย

 ที่ผ่านๆ มา เมื่อมีรัฐบาลเข้ามาบริหาร ประเทศ มีรัฐมนตรีของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผ่านระบบและโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ตามแนวทางการ อภิบาลระบบโดยรัฐ (governance by government) 
 

Subscribe to รัฐบาล