มาตรา 8 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช.-สธ.ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน มาตรฐานการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน

   สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หนุนการจัดทำแนวทางมาตรฐานในการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” โดยมีกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำร่างแนวทางฯ ร่วมกับสภาวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ในการเลือกบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมเตรียมนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๑-๒๓ ธ.ค.นี้ และนำร่องใช้เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.
 

Subscribe to มาตรา 8