TOR และราคากลาง จ้างผลิตโปสเตอร์Infographic สำหรับนิทรรศการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง จ้างผลิตโปสเตอร์Infographic สำหรับนิทรรศการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559
โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธันวาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว