TOR และราคากลาง จ้างเผยแพร่บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีตกลงราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างเผยแพร่บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว