TOR และราคากลาง จ้างผลิตวีดิทัศน์ และจัดทำเอกสาร Fact sheet ฯ โดยวิธีตกลงราคา 10/11/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จ้างผลิตวีดิทัศน์ และจัดทำเอกสาร Fact sheet ระเบียบวาระ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว