TOR และราคากลาง ของงานจ้างเขียน เรียบเรียงและออกแบบหนังสือกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ โดยวิธีตกลงราคา 01/11/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน ของงานจ้างเขียน เรียบเรียงและออกแบบหนังสือกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว