ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างพิมพ์และจัดส่ง หนังสือพิมพ์ “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ” 26/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการ จ้างพิมพ์และจัดส่ง หนังสือพิมพ์ “สานพลัง ปฏิรูประบบสุขภาพ” โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว