ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา: ๓๗(๓) กรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินห้าคน