เปิดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2560 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (NCITHS) เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมฯ คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติทั้งจากในและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและอภิปรายสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และรวบรวมข้อเสนอแนะในการเตรียมการทั้งด้านวิชาการ การดำเนินการ และขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับประเทศในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ
หมวดหมู่ข่าว