TOR และราคากลาง ของงานจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และราคากลาง ของงานจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว