ข่าวการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content
สช. ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
สช. ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม

"สช. สุจริต โปร่งใส ต้านทุจริต สู่องค์กรคุณธรรม" ประจำปี 2565
 

ต้านโกง

 

ต้านโกง


 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร
สช. สวรส. สรพ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2564

   วันนี้ (16 ก.พ. 64) นส.พัชรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 3 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.