สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ภารกิจของ สช.

สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา

สมัชชาสุขภาพ

เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม

สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพทั้ง ๘ เรื่องตามมาตรา ๕-๑๒ เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
ขอบคุณที่ร่วมทางสร้างสุขภาวะดีเพื่อคนไทยทุกคน

คุยกับเลขาฯ

สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายที่รักทุกท่าน ... คอลัมน์คุยกับเลขาธิการ ในนิตยสารสานพลังฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ถือเป็นคอลัมน์ฉบับส่งท้ายของผม ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้กล่าว “คำขอบคุณ” พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบนภารกิจสานพลังสร้างสังคมสุขภาวะดี และร่วมไม้ร่วมมือในการฟันฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 จนประเทศไทยผ่านพ้นภัยคุกคามด้านสุขภาพครั้งใหญ่มาได้อย่างเข้มแข็ง