สื่อสิ่งพิมพ์ 120 เวที

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ
สุขสุดท้ายที่เลือกได้
รู้รอบตอบมาตรา12
ข้อสอบสำคัญชื่อความตาย
แผ่นพับ แนวทางปฏิบัติการใช้ social media ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
แนวทางปฏิบัติการใช้ social media ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด
ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต
หนังสือ ปฏิเสธการรักษากับการดูแลในวาระสุดท้าย
หนังสือ ตั้งหลักก่อนตรวจ 20 ถาม-ตอบ