สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง HIA

หนังสืออนาคตระยอง เส้นทางสู่สังคมสุขภาพ
หนังสือ จากภัยคุกคามสู่การพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน
หนังสือเปลี่ยนไปเลย ชะตากรรมของเมืองเลยภายหลังจากการเข้ามาของเหมืองทอง
หนังสือฟ้าหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปต่ออย่างไร
เอกสาร สรุปเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล(ข้อมูลวันที่ 9มิย.53)
เอกสาร ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหามาบตาพุดผ่านเวทีสาธารณะ
เอกสาร ระบบ HIA ประเทศไทยควรเป็นอย่างไรในอีก 5 ปี
การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมี
แบบกลั่นกรอง ความจำเป็นในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หนังสือ เอชไอเอ. หนุนหรือฉุดการพัฒนา

หน้า