สื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง HIA

10ปี HIA
เรารักหนองแหน
บ้านโพธิ์รักษ์บางปะกง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 2
เอชไอเอ สตาร์ทอัพ
หนังสือการ์ตูนรู้จักและเข้าใจ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA Health Impact Assessment
ประกาศ คสช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.2552
หนังสือปฏิญญาเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
หนังสือสู่การพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนสุขภาพ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ
หนังสือเรียนรู้โลกห่างไกลโรค กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ
หนังสือเสียงสะท้อนสุขภาพ ประสบการณ์จริง 5 พื้นที่ 5 มุม
หนังสือแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้เงาอุตสาหกรรม

หน้า