คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางสุกัญญา ทรัพย์แตง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๕ เลขานุการสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญา จังหวัดราชบุรี
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๖ ผู้จัดการศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 440 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ตู้ ปณ.1 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 20260)
นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๗ ผู้แทนจากอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดขอนแก่น
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกิจค้าไม้ก่อสร้าง 728/46 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จอ.วีระพล เจริญธรรม
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๘ ผู้แทนจาก ที่ปรึกษาคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ศูนย์ประสานงานประชาสังคมจังหวัดเลย เลขที่ 3 ซอย 10 ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
นายสมคิด สิริวัฒนากุล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ กรรมการเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายนพภา พันธุ์เพ็ง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐ ผู้แทนจากประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ ผู้แทนจากเลขานุการคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๒ ผู้แทนจากเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัดสตูล
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
E-mail : aungka@health.moph.go.th
นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา:
๑๓ วรรคท้าย กรรมการสุขภาพแห่งชาติและเลขานุการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน้า