คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ไม่ระบุ
รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มธุรกิจ ประธานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
บริษัท ไลอ้อนประเทศไทย จำกัด 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพรงพราง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
นายมานิจ สุขสมจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
นางปรีดา คงแป้น
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
มูลนิธิชุมชนไท เลขที่ 11 ถนนกรุงเทพกรีฑา 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค
มาตรา:
๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข โดยเลือกกันเองจานวนหกคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ ประธานกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
บ้านเลขที่ 40/1 สุขุมวิท 8 คลองเตย กทม. 10110 sayomporn.sir@mahidol.ac.th
รต.สุขสัณห์ ภิชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒ นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 118/7 หมู่ที่ 13 ถนนเทพาพัฒนา ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓ รองประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร 4/178 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000
ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๔ ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
มาตรา:
๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กำลังปรับปรุงข้อมูล

หน้า