คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
ผู้แทนนายกนายกเทศมนตรี
มาตรา:
๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
ไม่ระบุ
นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงค์
นายกแพทยสภา
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานสภาการพยาบาล อาคารศรีนครินทร กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง นนทบุรี 11000
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
กรรมการทันตแพทยสภา ผู้แทนทันตแพทยสภา
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา อาคารสถาบันทันตกรรม ซ.ติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ ๑ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร B ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เลขที่ 120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
นพ.พิเชฐ บัญญัติ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สภาการแพทย์แผนไทย อาคารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
รองเลขาธิการสภาสาธารณสุขชุมชน ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี 11000
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
มาตรา:
๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
สภากายภาพบำบัด (ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02 141 4281 โทรสาร. 02 143 9753
นางสุภาวดี นวลมณี
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
มาตรา:
๑๓(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
สถานที่ติดต่อ:
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

หน้า