ข่าว คสช

     มูลนิธิเข้าถึงเอดส์โวยพาณิชย์สอดไส้แก้ กม.สิทธิบัตร งดวิธีคัดค้านคำขอจดสิทธิบัตรใน 90 วันให้ไปยื่นคัดค้านกับศาลทรัพย์สินทางปัญญา อภ.หวั่นบริษัท ต่างชาติฮุบตลาดยาไทย 180,000 ล้านบาท ผู้บริโภค ถูกบังคับซื้อยาแพง นายนิมิตร์ เทียนอุดม...

     ...ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมี อุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงมากที่สุดในโลก ที่ผ่านมา มีการดำเนินการกำจัดปัญหาพยาธิไม้ใบตับอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเป็นวาระอีสานในปี 2555 และผลักดันเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ...

     ...ทรงคุณวุฒิ ในจำนวนนี้อีก 8 คนก็มาจากสาขาต่างๆ ทั้งสาธารณสุข การศึกษา ด้านสังคม ด้านกฎหมาย เป็นต้น ทั้งหมดล้วนมาจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระแสปลดบอร์ด สสส.มีมากว่าครึ่งปี เรื่องการปลดคนในตระกูล ส.เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง...

     ...จะด้วยความผิดพลาดหรือความตั้งใจก็แล้วแต่ แต่การนำหน่วยงานตรวจสอบอย่าง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (คตร.) เข้าไป "เล่นงาน" หน่วยงานอย่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...

     พาณิชย์เปิดเวทีรับฟังความเห็น NGOs ร้อง "แปลความตกลง" เปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม TPP หวั่น 7 เรื่องอ่อนไหวกระทบประชาชน ชี้ "ข้อตกลงยา" อาจกระทบระบบสุขภาพ การเข้าร่วม UPOV 1991 กระทบราคาเมล็ดพันธุ์ ส่วน TDRI...

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ‘ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน...

     เมธาวี มัชฌันติกะ การตรวจสุขภาพเป็นประจำคือคำแนะนำทางการแพทย์ จะพบโฆษณาแพ็กเกจตรวจสุขภาพเป็นของขวัญซึ่งราคาค่อนข้างสูง และพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการตรวจเกินความจำเป็น โดยที่ประชาชนเองก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ควรตรวจจริงๆ ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต...

     ...หัวหน้าศูนย์วิจัยมาให้ข้อมูลแนวทางการให้ความคุ้มครองการสร้างเสริมความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อินเตอร์เนตและการเล่นเกมของเด็ก ข้อมูลจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕...

     "จิตสาธารณะ...ชนะเสมอ" ประโยคๆนึง ที่ผมคิดว่าสะท้อนคุณค่าของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เสียสละทุกอย่าง อุทิศ ทั้งแรงกาย เวลา และความสามารถ มาสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดีๆให้พวกเรา......

     นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ ขรก.แจงกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้ใช้เงินสูง ยันร่วมจ่ายมาตลอด กรณีคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย โดยเสนอทางเลือก 2 แนวทาง...

     ทีมข่าวสาธารณสุข ปัจจุบันโลกได้กลายเป็นเมืองมากขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอาศัยอยู่ในเมืองและอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า ประชากร 3 ใน 4 ของโลกจะอยู่ในเมือง อีกเรื่องใหญ่ๆ...

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 'สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย' กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,618 คน จาก 280 องค์กร โดยเป็นเครือข่ายใหม่กว่า 50 องค์กร...

หน้า