ข่าว คสช

     รอยยิ้มใสๆ ของชาว อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา หลังผู้คนในชุมชนทั้ง 12 ตำบล ร่วมจิตร่วมใจกันยกร่าง ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น ขึ้นมา และประกาศเป็นพันธะสัญญา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552...

     ความสุขพื้นฐานอย่างหนึ่งของสังคม คือ การที่ผู้คนในชุมชนต่างมีสุขภาวะที่ดี ตลอดช่วง 5 ปีของการใช้ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งก่อกำเนิดตามเจตนารมย์ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มุ่งหมายให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ทั้งทางกาย จิต...

สกู๊ปหน้า1: ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประเทศไทยกับ “การปฏิรูประบบสุขภาพ”…ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ในขณะนี้ระบบสุขภาพของประเทศเรา...

คอลัมน์ เฮดไลน์:  คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความจริงแล้วต้องยอมรับว่า คำสั่งย้ายฟ้าผ่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณาสุข ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีการทำงานไม่สนองนโยบายรัฐบาล และ รมว. สาธารณสุข...

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าภายในปี 2568 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประเด็นที่น่าห่วงคือ ผู้สูงอายุที่สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ตามวัยมีจำนวนมากขึ้น...

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทวิป กิตยาภรณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาระบาดวิทยา
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้...

ด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระ...

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนุนกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศจับมือทุกฝ่ายเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ รับมือโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาวะประชาชนจากยุคโลกไร้พรมแดน
 
   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘...

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยืนยันมติให้ยกเลิกแร่ใยหิน และให้ยกเลิกทันที อย่างช้าไม่เกิน ๒ ปี
 
   ในการประชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) เป็นประธาน...

เวทีรับฟังข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ "การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน"

 แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการมานับ ๑๐ ปี แต่สถานการณ์วัยรุ่น ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลับไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นัก โดยสถิติ คุณแม่วัยทีน ยังสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดในระดับนานาชาติ...

นักวิชาการและภาคประชาสังคม หนุนยกระดับกลไก การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ให้คุ้มครองสุขภาวะมากขึ้น พร้อมยกระดับสู่การทำ HIA เชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญทั้ง พลังงาน เหมืองแร่ และ FTA ตั้งความหวังร่างรัฐธรรมนูญใหม่เห็นความสำคัญ...

หน้า