ข่าว คสช

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างโครงการสื่อสารทางสังคม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ผ่าน Social Media ด้วยวิธีตกลงราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างปรับปรุง ระบบคลังข้อมูลแบบเปิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ด้วยวิธีตกลงราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจ้างบริการบำรุงรักษาและรับประกันผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ว่า กำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ รัฐบาลรวมทั้ง รมว.สธ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เร่งรัดให้ ดำเนินการ...

วิชาชีพ "พยาบาล" ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในภาวะ "ขาดแคลน" โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ ประมาณ 1.8 แสนคน แต่ทำงานในระบบจริงๆ เพียง 1.3 แสนคน ขณะที่ความต้องการพยาบาลวิชาชีพ...

...โลกประมาณ 1.53 ล้านคน โดยเฉพาะเพศชายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า สำหรับในไทยจากการเก็บข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายพบว่า ลักษณะการฆ่าตัวตายที่พบมากสุดคือ การแขวนคอการดื่มสารเคมีทางการเกษตร...

สิทธิชัย นครวิลัย "บุคคลมีสิทธิทำหนังสือ แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้... " ข้อความข้างต้นนี้ ปรากฏอยู่ใน มาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ...

นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบร่างรัฐธรรม...

สิทธิชัย นครวิลัย ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย(Aging Society) ตั้งแต่ ปี 2548 จากการที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 1 ใน 10 หรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด และยังคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2564...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกาศผลการเปรียบเทียบราคางานจ้างบริหารจัดการเวที สช.เจาะประเด็น ประจำปี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

   “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน” เป็นหนึ่งใน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ถือเป็นการรวมพลังหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน ที่มีบทบาทสร้างสุขภาวะ และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
   มตินี้เปรียบได้กับการ “...

   สช. ลงนามบันทึกความตกลงกับ มธ. สานต่อการพัฒนาวิชาการหมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ สิทธิการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาล...

หน้า