ข่าว คสช

สธ.เผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน รองจากญี่ปุ่น สวีเดน และสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่พบอยู่ในวัยทำงานอายุ 20-50 ปี สาเหตุหลัก "ผิดหวังความรัก-ปัญหาครอบครัว-หนี้สิน-เครียดเรื่องงาน" ระบุใช้วิธีผูกคอมากสุด เพียง 2...

"ประชารัฐ" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมอพลเดช ย้อนเล่าที่มาของคำว่า ประชารัฐ ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ชูนโยบายใหญ่ 2 เรื่องที่โดนใจประชาชน นอกจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" แล้ว...

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ขับเคลื่อน ระบบสุขภาพอำเภอและนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559...

   คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เร่งวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พัฒนาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกลไกการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ พร้อมคัดเลือก ‘หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ’...

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ฉบับใหม่...

...จำนงไว้ล่วงหน้าได้ หรือบางครั้ง เรียกว่า Advance Directives คือการระบุแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งในหลายประเทศมีกฎหมายรับรองในเรื่องนี้" ศาตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์...

     ...ญี่ปุ่น จะเค็มกว่าอาหารปกติถึง 50 เท่า ส่วนอาหารแช่แข็งตามร้านสะดวกซื้อเค็ม 30 เท่า แนะหนังตาใบหน้า-เท้าและตัวบวม รีบพบหมอทันที เมื่อวันที่ 15 ก.พ. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

     สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชุมสมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี ร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ สมบรูณ์โต...

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขตและ กทม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง...

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขต กทม....

     ...สกล กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของโลก รองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งใน...

   การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง ๘ ครั้ง ที่ผ่านมาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นแนวทางที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ซึ่งมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร...

หน้า