ข่าว คสช

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และราคากลาง ของงานจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช.

...

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ “๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” เสนอ ๔ ระเบียบวาระสำคัญ มุ่งแก้ปัญหาสุขภาวะใกล้ตัว “เสริมพื้นที่เล่น เน้นกิจกรรมทางกาย ร่วมจัดการขยะ เลิกละยาเสพติด”...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย ขอบเขตของงาน และราคากลาง งานจ้างบริหารจัดการหนังสือเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช....

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และราคากลาง ของงานจ้างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สานพลัง ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และราคากลาง ของงานจ้างบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์และคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และราคากลาง ของงานจ้างผลิตจดหมายข่าวออนไลน์ (4PW) ประจำปี 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 ตุลาคม...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษา ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) กองทุนสุขภาพตำบล นโยบายหลักประกันสุขภาพและการประสานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุภาพและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจ้างบริหารจัดการลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3...

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จับมือศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดเวทีเสวนาวิชาการ “สิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแนวปฏิบัติกรณีการเสียชีวิตที่บ้าน” ไขข้อข้องใจ เมื่อเลือกวาระสุดท้าย...

หน้า