ข่าวประกาศ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน Participatory Health Region
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559
ประกาศผล การรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
ประกาศผล การรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
ประกาศผล การรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผล การคัดเลือกพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้
รับสมัคร กรรมการเขตสุขภาพฯ เขต2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือก

หน้า