ข่าวประกาศ

ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องคุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การให้คะแนนและกำหนดเวลารับสมัคร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน Participatory Health Region
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559
ประกาศผล การรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผล การรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
ประกาศผล การรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

หน้า