ข่าวประกาศ

ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพฯ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องคุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การให้คะแนนและกำหนดเวลารับสมัคร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน Participatory Health Region
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559