ข่าวประกาศ

ประกาศผลการรับสมัครงาน
ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ นายกเทศมนตรี สรรหา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศ สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศผล การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ทีม 5 พลัง)
ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม ๕ พลัง)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพฯ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องการขยายเวลารับสมัครกรรมการเขตสุขภาพ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องคุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การให้คะแนนและกำหนดเวลารับสมัคร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

หน้า