ภาษาไทย English

ข่าวประกาศ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ นายกเทศมนตรี สรรหา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศ สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศผล การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ทีม 5 พลัง)
ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม ๕ พลัง)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพฯ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องการขยายเวลารับสมัครกรรมการเขตสุขภาพ
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา เรื่องคุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การให้คะแนนและกำหนดเวลารับสมัคร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน Participatory Health Region
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559

หน้า