สื่อสิ่งพิมพ์

ระเบียบ คบ. เรื่อง การรับ การเก็บรักษา การจ่ายเงินและการบัญชี
อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คบ. ปี 2556
อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คสช.ปี 2556
ระเบียบ คสช. เรื่องเบี้ยประชุม
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
คู่มือการเงินจิตอาสาประชารัฐ
คู่มือการเงิน
ระเบียบ สช.ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของเลขาธิการ รองเลขาธิการและพนักงาน สช
หลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ค่านิยมร่วม วินัยและการดำเนินการทางวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

หน้า