สื่อสิ่งพิมพ์

ประกาศ สช. เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย
เกาะติด 4PW ฉบับที่ 18
ประกาศ สช. เรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
ระเบียบ คบ. เรื่อง การรับ การเก็บรักษา การจ่ายเงินและการบัญชี
อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คบ. ปี 2556
อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม คสช.ปี 2556
ระเบียบ คสช. เรื่องเบี้ยประชุม
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
คู่มือการเงินจิตอาสาประชารัฐ
คู่มือการเงิน
ระเบียบ สช.ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของเลขาธิการ รองเลขาธิการและพนักงาน สช
หลักการสำคัญในการบริหารงานบุคคล

หน้า